S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

RF-POOL
odberné miesto: Rastislavova 299 Lužianky 95141
tel: 0905/286100
rf(a)montazbazenov.sk
rf@montazbazenov.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

                                                                 Úvodné ustanovenie
1. Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop RF-POOL  (ďalej len "e-shop") sú platné od 25.5. 2018 a vzťahujú sa na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou RF-POOL, (ďalej len "Predávajúci") a zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho zverejnenej cez e-shop na internetovej adrese:www.eshop.montazbazenov.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len "kúpna zmluva"), pokiaľ sa strany výslovne nedohodli na inej úprave.
2.Kontaktné údaje na Predávajúceho sú nasledujúce:
František Malý- RF-POOL bazény a technológie
Fakturačná adresa: Bizetova 23, 949 11 Nitra
Korešpondenčná adresa: Obchodná kancelária: Rastislavova 150/299 Lužianky 951 41
IČO: 43097898 IČ DPH: SK1076610546
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. IBAN: SK18 1100 0000 0029 4004 7094 BIC: TATRSKBX.
Odberné miesto:
Rastislavova 150/299 Lužianky  951 41
Tel.: 0905 286 100
E-mail: rf@montazbazenov.sk www.montazbazenov.sk
3. Znenie týchto všeobecných obchodných podmienok môže Predávajúci meniť alebo dopĺňať. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia sú účinné ich zverejnením na stránke www.eshop.montazbazenov.sk
4. Všeobecné obchodné podmienky ako aj všetky dokumenty súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy sú vyhotovené v slovenskom jazyku a kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.


                                                               Kupujúci a jeho práva
1. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa za Kupujúceho považuje spotrebiteľ.
- Kupujúci pri začatí obchodného vzťahu odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje a informácie potrebné na bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené v nákupných dokladoch .
- Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako aj súvisiacimi predpismi.
2. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, ochranných známok, obchodných názvov, firemných lôg či patentov Predávajúceho, jeho dodávateľov ani iných subjektov.


                                                                    Objednávka tovaru
1.Kupujúci objednáva tovar Predávajúceho prostredníctvom e-shopu na internetovej adrese www.eshop.montazbazenov.sk alebo písomnou formou e-mailom na adrese :rf@montazbazenov.sk. Komunikácia Kupujúceho a Predávajúceho súvisiaca s uzatvorením kúpnej zmluvy a dodaním tovaru môže prebiehať aj prostredníctvom telefónu, avšak rozhodujúce budú vždy údaje uvedené v písomnej e-mailovej forme, číže písomnú objednávku kupujúci musí odoslať. Bez písomnej objednávky nieje možné odoslať Kupujúcemu tovar. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na stránkach e-shopu, prevádzkovaného Predávajúcim. Objednávka vyhotovená riadne podľa všeobecných obchodných podmienok a doručená Predávajúcemu je pre Kupujúceho záväzná a považuje sa za záväzný a neodvolateľný návrh Kupujúceho. Objednávka Kupujúceho ako prejav vôle smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ako aj zmluvný vzťah z uzatvorenej kúpnej zmluvy sa posudzujú podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ohľadom na zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Pri každej objednávke Kupujúci uvedie meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, dodaciu a fakturačnú adresu. Ďalej Kupujúci uvedie názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky. Objednávka riadne vyplnená a vyhotovená prostredníctvom e-shop formulára objednávky tieto podmienky spĺňa automaticky. E-mailovú objednávku vyhotovenú mimo e-shop formulára (ak obsahuje všetky požadované údaje) Predávajúci zaznamená do bežných objednávok firmy RF-POOL a tým sa objednávka považuje za doručenú. Údaje uvádzané v objednávkach budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. použité v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to v rozsahu a na účely uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osôb zabezpečujúcich ich spracúvanie, vybavovanie objednávok, prepravu tovaru a prípadné reklamácie tovaru).
3. Po doručení objednávky Predávajúcemu, prostredníctvom www.eshop.montazbazenov.sk bude objednávka zaevidovaná v systéme Predávajúceho a Kupujúcemu bude automaticky v krátkom čase odoslaná e-mailová správa potvrdzujúca doručenie objednávky s číslom objednávky a súhrnom objednávky. Pri objednávaní tovaru formou e-mailu bude kupujúci informovaný o jej potvrdení do 24 H. (mimo soboty a nedele)
4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od momentu, kedy Predávajúci odoslal e-mailovú správu potvrdzujúcu doručenie objednávky v zmysle ods. 3. tohto článku, ak v čase stornovania ešte nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. V prípade stornovania objednávky po tom, čo došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, aplikujú sa ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok o odstúpení od zmluvy. Stornovanie je vylúčené v prípade objednávky tovaru zhotoveného na zákazku. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom), a to doručením písomného storna s číslom objednávky v uvedenej lehote Predávajúcemu. Formulár na odstúpenie nájdete v samostatnom odseku ľavého menu e-shopu s názvom,, Formulár na odstúpenie,,. Potvrdenie stornovania oznámi Predávajúci Kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou na niektorý z kontaktov uvedených v objednávke. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre Predávajúceho a zastavenia vybavovania objednávky.
5. Objednávka urobená Kupujúcim v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu.


                                                                Uzatvorenie kúpnej zmluvy
1. E-shop obsahuje ponuku tovarov, ktoré Predávajúci ponúka na predaj. Súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je aj názov tovaru, údaj o konečnej cene(bez DPH aj vrátane DPH) tohto tovaru v eurách, predbežný údaj o skladovej dostupnosti a základná charakteristika tovaru vo forme popisu hlavných vlastností tovaru. 2. Kupujúci vloží do košíka vybraný tovar, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky e-shopu (vedľa tovaru je na web stránke e-shopu zobrazené tlačidlo "kúpiť"). Pri objednávke tovaru zhotovenom na zákazku musí Kupujúci odoslať objednávku osobitne mimo e-shop na e-mail:rf@montazbazenov.sk a v rámci výberu zadať osobitné požiadavky na zhotovenie tovaru. V niektorých prípadoch je potrebné osobné stretnutie pre zhotovenie tovaru na zákazku.Po zvolení  spôsobu platby za tento tovar je Kupujúci oboznámený s konečnou kúpnou cenou nákupu formou e-mailu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane platnej DPH  a spôsob platby tohto tovaru (cena dopravy bude odoslaná dodatočne,v prípade nákupu nad 1000,00.-Eur bez DPH doprava nebude účtovaná). Pred potvrdením objednávky je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť objednávku, t.j. najmä meniť obsah košíka či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa množstva objednávaného tovaru, dodacích a fakturačných údajov či spôsobu platby za tovar. Odoslaním tejto objednávky predstavujúcej objednávku s povinnosťou platby Kupujúci vykoná neodvolateľnú ponuku Predávajúcemu na uzavretie kúpnej zmluvy.
3. Predávajúci v krátkom čase po doručení objednávky potvrdí Kupujúcemu jej doručenie elektronickou poštou (automatický e-mail), a to na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v používateľskom rozhraní e-shopu či v objednávke. Následne v krátkom čase (v pracovné dni od 8.00 do 16.00h) odošle Predávajúci e-mail o potvrdení objednávky s cenou určenou za prepravu tovaru (poštovné).
4. Predávajúci doručenú objednávku preverí s ohľadom na vyplnené údaje, osobu Kupujúceho a dostupnosť tovaru a začne s vybavovaním objednávky. V momente, kedy je tovar pripravený na odoslanie alebo doručenie, zašle Predávajúci Kupujúcemu informačný e-
mail o termíne doručenia alebo lehote osobného odberu (ďalej len "informačný e-mail o dodaní").
5. Zaslaním informačného e-mailu o dodaní tovaru dochádza k prijatiu návrhu a uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar a služby Kupujúcemu v zmysle objednávky a Kupujúcemu vznikne povinnosť za tento tovar a súvisiace služby zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
6. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto všeobecné obchodné podmienky alebo vo vzťahu k Predávajúcemu porušovala dobré mravy. Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že po odoslaní objednávky došlo k vypredaniu tovaru, tovar sa už nedodáva, nevyrába alebo z technických alebo objektívnych príčin nie je možné tovar dodať za podmienok dohodnutých v objednávke alebo v termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje v týchto prípadoch vrátiť kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku.
7. Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred jej uzavretím.
8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy znáša a uhrádza Kupujúci.


                                                                 Platobné podmienky
1. Pri objednávkach Kupujúceho, ktoré realizuje cez e-shop je rozhodujúca cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Inak je rozhodná cena tovaru, uvedená v e-shope v momente doručenia objednávky Predávajúcemu. Cena tovaru je uvedená v eurách bez DPH a taktiež vrátane 20% DPH. Cena a platby za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú účtované osobitne, pričom spolu s cenou tovaru tvoria celkovú konečnú cenu, ktorá tvorí kúpnu cenu v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok. Do kúpnej ceny nie sú zahrnuté ceny za bankové služby, ktoré si účtuje banka na základe osobitného zmluvného vzťahu s Kupujúcim.
2. Ak sa strany nedohodnú inak a e-shop taký spôsob platby v čase odoslania objednávky umožňuje, Kupujúci si pri vyhotovovaní objednávky zvolí jeden zo spôsobov platby uvedených v objednávkovom formulári e-shopu a uhradí dohodnutú cenu v lehote určenej Predávajúcim , ak nebolo osobitne dohodnuté inak. V e-shope môžu byť uvedené nasledovné spôsoby platby:
(a) na dobierku v hotovosti kuriérskej spoločnosti (poplatok 6,00.-Eur - je zahrnutý v celkovej objednávke),
(b) v hotovosti vo vybranej predajni Predávajúceho pri osobnom odbere tovaru,
(c) bezhotovostne na účet Predávajúceho vedený v TATRABANKE a.s. IBAN: SK18 1100 0000 0029 4004 7094.
3. V prípade platby  v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v Predajni či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade platby bezhotovostným prevodom je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, v
tomto prípade do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim.Pri spôsobe platby bezhotovostne na účet bude objednaný tovar odoslaný kupujúcemu až po jeho úhrade.
4. V prípade osobného odberu objednaného tovaru v predajni Predávajúceho je platba možná len v hotovosti.
5. Ak ide o predaj tovaru zhotoveného na zákazku alebo ak sa strany osobitne dohodnú, Predávajúci je oprávnený žiadať od Kupujúceho úhradu primeranej zálohy kúpnej ceny. Požadovanú sumu zálohy určí Predávajúci, a to najmenej vo výške 50% z  ceny tovaru. Strany si dohodli, že dodacia lehota objednaného tovaru začína plynúť až okamihom, keď je záloha uhradená Predávajúcemu. Záloha je splatná do 5 dní od potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim, ak nie je v objednávkovom formulári alebo osobitnej písomnej dohode uvedené inak, a to bezhotovostným prevodom, ak sa strany nedohodnú inak. Zvyšok kúpnej ceny uhradí Kupujúci Predávajúcemu pri dodaní tovaru. Ak Kupujúci poruší svoju povinnosť uhradiť zvyšok kúpnej ceny v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok napriek tomu, že tovar zhotovený na zákazku bol riadne vyrobený a Kupujúci bol vyzvaný na jeho prevzatie, má Predávajúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Kupujúcemu, a to až do výšky zaplatenej zálohy.
6. V prípade platby bezhotovostným prevodom je Kupujúci povinný pri úhrade kúpnej ceny uviesť variabilný symbol platby, ktorý mu oznámil Predávajúci; variabilným symbolom je číslo zálohovej faktúry (v pravom hornom rohu), ktorú obdrží Kupujúci od Predávajúceho. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu či zálohu splnený okamihom ich pripísania na účet Predávajúceho. Tovar, ktorý Kupujúci objednáva a zvolil spôsob platby bankovým prevodom a je skladom, bude odoslaný zo strany Predávajúceho až po úhrade faktúry, taktiež ak objednávaný tovar nie je skladom a má dlhšiu dodaciu dobu bude zo strany Predávajúceho objednaný u dodávateľa až po úhrade zálohovej faktúry.

Príklad: Kupujúci obdrží zálohovú faktúru splatnú do 7 dní, uhradí ju však o 20 dní, tzn. tovar Predávajúci objedná u dodávateľa až po úhrade zálohovej faktúry tzn. od okamihu pripísania sumy na účet, čiže celkový termín dodania tovaru narastie o čas ktorý je medzi dňom vystavenia  zálohovej faktúry a dňom pripísania sumy na účet Predávajúceho.

7. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny.


                                                                      Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Niektoré produkty z ponuky e-shopu môžu mať dlhšiu dodaciu lehotu a to hlavne v mesiacoch júl a august z dôvodu dovoleniek zahraničných dodávateľov. V prípade, že objednaný tovar presiahne dodaciu lehotu 30 dní, bude Kupujúci včas informovaný e-mailom o stave dodania tovaru s približným termínom doručenia.Položky ktoré sú označené v eshope "skladom"sú odoslané spravidla do 5 pracovných dní,položky ktoré nie sú skladom sa dodávajú do 7 až 30 pracovných dní,podľa druhu tovaru.
2. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru vykonať pri vyhotovovaní objednávky, a to v rozsahu aktuálnych možností uvedených v e-shope v momente vyhotovovania objednávky. Predávajúci a Kupujúci si týmto spôsobom dohodnú miesto pre vyzdvihnutie/odber alebo dodanie tovaru.
3. Osobný odber v predajni Predávajúceho. O doručení alebo termíne doručenia tovaru na zvolenú adresu predajne a trvaní odbernej lehoty sa zaväzuje Predávajúci informovať Kupujúceho bez zbytočného odkladu zaslaním tzv. informačného e-mailu o dodaní, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Tovar bude pripravený na odber a prevzatie na adrese predajne Predávajúceho, a to v termíne určenom Predávajúcim v informačnom e-maile o dodaní. Ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar v odbernej lehote alebo v dodatočnej odbernej lehote (ak mu bola poskytnutá), je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci zabezpečí, aby sa objednaný tovar nachádzal v určenej predajni Predávajúceho počas odbernej lehoty, pričom Kupujúci je oprávnený vyzdvihnúť si ho počas otváracích hodín tejto predajne. Po uplynutí odbernej lehoty, prípadne dodatočnej odbernej lehoty, sa tovar posiela späť do skladu.
4. Dodanie do miesta určeného Kupujúcim na "dodaciu adresu": O termíne doručenia tovaru na miesto určené Kupujúcim bude Predávajúci informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu Predávajúceho zaslaním informačného e-mailu o dodaní, v ktorom uvedie termín dodania tovaru. O tomto termíne môže Predávajúci zaslať Kupujúcemu aj SMS správu. Ak neprevezme Kupujúci tovar v takto určenom mieste a čase, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu účtovať náklady súvisiace s dopravou tovaru do miesta určenia a späť do sídla alebo predajne Predávajúceho. Predávajúci môže vykonať opakované doručenie tovaru. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Do zániku kúpnej zmluvy je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu všetky náklady súvisiace s doručovaním a opakovaným doručovaním a náklady súvisiace so skladovaním tovaru . Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa strany nedohodli inak.
5. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar, ktorý je v súlade s kúpnou zmluvou, hlavne bez vád, t.j. majúci požadovanú akosť, funkčnosť, rozmery a zodpovedajúci dohodnutému účelu.


                                                                        Preberanie tovaru
1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v termíne uvedenom v informačnom e-maile o dodaní a na adrese uvedenej v objednávke ako dodacia adresa. Ak si Kupujúci vybral osobný odber v predajni, prevzatie tovaru vykoná v sídle predajne.
2. Pri preberaní tovaru Kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, Kupujúci ihneď kontaktuje Predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou (v prípade osobného odberu v predajni s povereným pracovníkom Predávajúceho) spíše "Zápis o škode na zásielke".
3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až uhradením plnej kúpnej ceny Predávajúcemu vrátane všetkých peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku. Za úhradu sa považuje platba v hotovosti alebo pripísanie na účet Predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar Predávajúceho.
4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie kúpnej ceny za tovar a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na Kupujúceho.
5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.


                                                              Zodpovednosť za vady-reklamácia
1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
2. Strany sa dohodli, že záručná doba na tovar je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Kupujúci môže uplatňovať reklamáciu v autorizovanom servise (podľa zoznamu v záručnom liste alebo na stránke www.montazbazenov.sk) alebo v predajni Predávajúceho na území Slovenskej republiky , e-mail:rf@montazbazenov.sk. Pri reklamácii Kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením faktúry alebo kúpnej zmluvy, popr. záručného listu, ak bol k tovaru vystavený. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.
Odstrániteľná vada: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže Kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti. Ak nie je takýto postup možný (o čom rozhodne Predávajúci), môže Kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
Neodstrániteľná vada: Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak Kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie vady po oprave (t.j. ak sa po oprave rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát) alebo pre naraz sa vyskytujúci väčší počet vád.
3. V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, Kupujúci s týmto dopravcom spíše Zápis o škode na zásielke prepravovaného tovaru.
4. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho neobvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou montážou Kupujúceho či neodbornou manipuláciou s tovarom počas prepravy tovaru Kupujúcim.
5. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave, čím je myslená doba od prevzatia tovaru do oprávnenej reklamácie, až do doby, kedy bola Kupujúcemu zaslaná výzva na vyzdvihnutie tovaru zo záručnej opravy. V prípade výmeny tovaru získava Kupujúci na nový tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov.
6. Spoločne s tovarom bude Kupujúcemu dodaný záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra alebo predajný doklad z pokladne.


                                           Ochrana osobných údajov a zasielania obchodných oznámení

    

 

                                  Podmienky ochrany osobných údajov

 

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

                                       Ochrana osobných údajov

 

1.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1.

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť ...František Malý RF-POOL bazény a technológie, Bizetova 23,94911 IČO:43097898

 (ďalej len "správca").

1.2.

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: tel:0905 286 100,e-mail:rf@montazbazenov.sk

1.3.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2.

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1.

Zákonným dôvodom pre spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1.

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4.

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1.

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5.

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1.

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a

firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra),Prepravná spoločnosť DPD

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7,Bratislava 82104,registrovaná na okresnom súde Bratislava 1 vložka číslo26367/B , oddiel Sro.,IČO:35834498

6.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1.

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných

údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na e-mail : rf@montazbazenov.sk

6.3.

Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných

údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ...25.5.2018

 


                                                                Odstúpenie od kúpnej zmluvy
1. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy uzatvorenej podľa týchto všeobecných obchodných podmienok Kupujúci znáša i náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Formulár na odstúpenie nájdete v oddelenej časti menu hneď pod obchodnými podmienkami. Ak v tejto lehote Kupujúci odstupuje z dôvodu, že tovar má vady, je potrebné túto skutočnosť v odstúpení uviesť. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (e-mailom alebo písomnou formou). Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Kupujúceho a Predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci je povinný vrátiť tovar Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslaním tovaru späť Predávajúcemu alebo jeho odovzdaním Predávajúcemu alebo ním poverenej osobe na prevzatie tovaru. Lehota na vrátenie tovaru Predávajúcemu sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom Kupujúci odovzdá všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.
Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.
3. Predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý Kupujúci uhradil za tovar alebo službu, vráti Kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe alebo iným vopred dohodnutým spôsobom späť. Predávajúci však nie je povinný splniť svoju povinnosť pred tým, pokiaľ mu nieje tovar doručený Kupujúcim alebo, kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Predávajúci súčasne nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia pre určitý tovar ponúkaný Predávajúcim.Predávajúci je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy okrem nákladov na dodanie tovaru (poštovného a iných nákladov a poplatkov). 
4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v nasledovných prípadoch:
- ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho .
- ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
- ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený,
- ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
5. Predávajúci sa môže s Kupujúcim dohodnúť na zrušení kúpnej zmluvy mimo lehôt uvedených vyššie, a to osobitnou písomnou dohodou.
6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak:
(a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, je vypredaný alebo
(b) zmenila sa cena tovaru u dodávateľa


                                                               Doručovanie a korešpondencia
1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená v písomnej forme, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb
2. Kontaktné údaje Predávajúceho sú nasledovné:
František Malý RF-POOL bazény a technológie
Fakturačná adresa: Bizetova 23, 949 11 Nitra
Korešpondenčná adresa: Rastislavova 150/299 Lužianky 951 41 Tel.: 0905 286 100 Obchodná kancelária a predajné miesto: Rastislavova 150/299 Lužianky 951 41
IČO: 43097898  IČ DPH: SK1076610546 Informácie poskytované pred uzatvorením zmluvy
Spoločnosť František Malý RF-POOL bazény a technológie, IČO: 43097898, DIČ: 1076610546, so sídlom Nitra, Bizetova 23, PSČ 949 11, zapísaná v živnostenskom registri, č. živ. registra: 430-29069 (ďalej len „Predávajúci“), ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.eshop.montazbazenov.sk (ďalej len „e-shop“) týmto poskytuje svojím zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Kupujúci“), pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) nasledujúce informácie podľa § 3 ods. 1 predmetného zákona:
1. Hlavné vlastnosti tovaru sú uvedené na stránke e-shopu pri popise a špecifikácii tovaru v náhľade jednotlivého tovaru. K jednotlivým tovarom sú k náhľadu aj fotografie ktoré sa môžu od skutočnosti líšiť .
2. Predávajúcim je spoločnosť : František Malý RF-POOL bazény a technológie
Fakturačná adresa: Bizetova 23, 949 11 Nitra
Korešpondenčná adresa: Rastislavova 150/299 Lužianky  951 41  Tel.: 0905 286 100 Obchodná kancelária a predajné miesto: Rastislavova 150/299, Lužianky 951 41
IČO: 43097898 IČ DPH: SK1076610546
3. Kontaktné údaje Predávajúceho sú nasledovné: telefónne číslo: 0905 286 100, e-mail: rf@montazbazenov.sk, web: www.montazbazenov.sk.
4. Reklamácie tovaru, sťažnosti alebo iné podnety možno podať na adrese Predávajúceho uvedenej v kontaktoch.
5. Cena tovaru vrátane DPH je uvedená pri popise a špecifikácii tovaru v náhľade jednotlivého tovaru a po vložení konkrétneho tovaru do košíka je súčasne celková cena tovaru vrátane DPH uvedená v objednávke tovaru. K celkovej kúpnej cene tovaru v závislosti od Kupujúcim vybraných možností môžu byť započítané náklady na dopravu, dodanie tovaru, poštovné, a poplatky za iné služby. O výške poplatkov je Kupujúci informovaný v závislosti od svojho výberu v jednotlivých krokoch uskutočňovania objednávky.
6. Platobné podmienky sú uvedené vyššie vo všeobecných obchodných podmienkach, taktiež dodacie podmienky. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Pri dodaní tovaru v mesiacoch júl a august môže byť termín dodania dlhší, pričom ho stanovuje Predávajúci podľa podmienok výroby a dodávateľov. Iný termín dodania môže byť určený podľa osobitnej dohody. Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií sú uvedené vyššie v časti ,,zodpovednosť za vady –reklamácia.
7. Všetky informácie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy sú uvedené v časti ,,odstúpenie od kúpnej zmluvy ,,vyššie. Predávajúci súčasne poskytuje Kupujúcemu nasledujúce poučenie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy podľa Prílohy č. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je v ľavom menu e-shopu pod formulárom na odstúpenie.
Predávajúci týmto poskytuje Kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné využiť pri odstúpení od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné zobraziť v ľavom menu pod obchodnými podmienkami.
8. Predávajúci týmto informuje Kupujúceho, že ak Kupujúci odstúpi od zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu a to v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 prvá veta zákona č. 102/2014 Z. z., podľa ktorého pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a tiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
9. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
- ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho .
- ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
- ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený,
- ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
Ak sa má na základe zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo, ak o to Kupujúci požiada, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
10. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.
11. Zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok uzatvára ako jednorazová zmluva, ktorej trvanie je viazané na dodanie tovaru a služieb na strane Predávajúceho a zaplatenie tomu zodpovedajúcej ceny na strane Kupujúceho.
12. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká Kupujúcemu povinnosť objednaný tovar prevziať v zmysle dohodnutých podmienok dodania a povinnosť za objednaný tovar a objednané súvisiace služby zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti podľa všeobecných obchodných podmienok.
13. Ak ide o predaj tovaru zhotoveného na zákazku alebo ak sa strany osobitne dohodnú, Predávajúci je oprávnený žiadať od Kupujúceho úhradu primeranej zálohy kúpnej ceny. Požadovanú sumu zálohy určí Predávajúci a to najmenej vo výške 50% z ceny tovaru. Strany si dohodli, že dodacia lehota podľa týchto všeobecných obchodných podmienok začína plynúť až okamihom, keď je záloha uhradená Predávajúcemu. Záloha je splatná do 5 dní od potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim, ak nie je v objednávkovom formulári alebo osobitnej písomnej dohode uvedené inak.


                                                                        Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje Kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať a od zmluvy odstúpiť.
2. Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením alebo odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
- Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia kúpnej zmluvy, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo škody a straty vzniknuté iným spôsobom.
- Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných záväzkových vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Ak príslušné kontrolné orgány rozhodnú, že niektoré z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok je neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok zostávajú nedotknuté.
- Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nedotknuté.
- Právne vzťahy a podmienky tu vyslovene neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto všeobecných obchodných podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že v plnej miere uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.5. 2018

 

ODE1ODkzN